TRANSFAC-Logo

TRANSFAC FACTOR TABLE, Release 2017.2 - public - 2017-06-30, (C) QIAGEN


AC T19960 XX ID T19960 XX DT 18.01.2011 (created); mkl. CO Copyright (C), QIAGEN. XX FA GLIS1 XX SY GLI-similar 1; GLIS1; Zinc finger protein GLIS1. XX OS human, Homo sapiens OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata; tetrapoda; mammalia; eutheria; primates XX GE G036019 GLIS1; HGNC: GLIS1. XX CL C0001; CH; 2.3.3.1.4. XX MX M03903 V$GLIS1_01. MX M01037 V$GLI_Q2. MX M07292 V$GLI_Q3. XX DR TRANSPATH: MO000176485. DR UniProtKB: Q8NBF1; GLIS1_HUMAN. XX //